تبلیغات
کودکانه نام قالب:
بلاگفا  نام سرویس:

راهنما:   کد قالب مورد نظر را کپی کرده و جایگزین کد قالب قبلی در کنترل پنل وبلاگ خود ، در قسمت ویرایش قالب کنید.

توجه:  در سرویس های بلاگفا به دلیل این که بخش آرشیو در قالب اصلی گنجانده شده است، نیازی به قالب  جدا گانه برای آرشیو نمی باشد.


<!--
      Designer     :   WEB-TOOLS.IR
     © WEB-TOOLS.IR All Right Reserved |  © WEB-TOOLS.IR All Right Reserved
     Contact: SabaTheme@gmail.com
-->
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="fa">
<title><-BlogTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
<META content="1 DAYS" name=REVISIT-AFTER>
<META content="INDEX, FOLLOW, ALL" name=ROBOTS>
<link rel="stylesheet" href="http://www.noap.ir/blogskin/css/children.css" type="text/css" />
<Script>var bookmarkurl="http://<-BlogId->.blogfa.com";var bookmarktitle="<-BlogTitle->";function addbookmark(){;if (document.all);window.external.AddFavorite(bookmarkurl,bookmarktitle)}</Script>
<script lang ="javascript">
function GetBC(lngPostid)
{
intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
strBlogId="<-BlogId->";
intCount=-1;
strResult="";
try {
for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
{
if (BlogComments[i]==lngPostid)
intCount=BlogComments[i+1] ;
}
}catch( e) {
}
if ( intCount==-1)strResult="آرشیو نظرات";
if ( intCount==0)strResult="ثبت نظر";
if ( intCount==1)strResult="یک نظر";
if ( intCount>1)strResult=intCount + " نظر" ;
strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +strResult + " </a>" ;
document.write ( strResult ) ;
}
function OpenLD()
{
window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
return true;
}
</script>

</head>

<body bgcolor="#FF99EB">
<script type="text/javascript" src="http://www.noap.ir/blogskin/theme1.js"></script>
<div align="center">
  <center>
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="851" height="553">
    <tr>
      <td width="100%" height="190">
      <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="100%" height="258">
        <tr>
          <td height="206" width="581" class="header2">
<p dir="rtl" style="line-height: 3" align="right"><b>
<font size="6" color="#FFFFFF" face="Verdana"><-BlogTitle-></font></b><p> </td>
          <td width="270" height="206" class="header1">
          </td>
        </tr>
      </table>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="100%" height="363" valign="top">
      <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="100%" height="392">
        <tr>
          <td width="642" height="392" valign="top">
          <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="100%">
          <BLOGFA>  <tr>
              <td width="100%" class="postu" height="65">
              <p align="center" dir="rtl"><A
href="<-PostLink->" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma; text-decoration: none; font-weight:700">
              <font color="#FFFFFF"><-PostTitle-></font></A></td>
            </tr>
            <tr>
              <td width="100%" class="postbg" >
              <div align="center">
                <center>
                <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="94%" height="60">
                  <tr>
                    <td width="100%" height="60" dir="rtl">  <-PostContent-><BlogExtendedPost><br>
<a href="<-PostLink->" style="font-family: Tahoma; text-decoration: none">ادامه مطلب</a></BlogExtendedPost><br>
  <a href="<-PostLink->" style="text-decoration: none">+</a><font color="#0000FF"> </font><font color="#808080">نوشته
 شده در  <-PostDate-><span lang="en-us">
  </span>ساعت <-PostTime->  توسط <-PostAuthor-> </font><BlogComment>
         <span dir="rtl" > <script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script>  </span>
  </BlogComment></td>
                  </tr>
                </table>
                </center>
              </div>
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td width="100%" class="postd">
              <font color="#CC33FF">.</font> </td>
            </tr></BLOGFA>
          </table>
          </td>
          <td width="209" height="392" valign="top">
          <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="100%" height="892">
            <tr>
              <td class="menuu" height="57">
<p align="center"><font color="#FFFFFF"><b>منوی اصلی</b></font></td>
            </tr>
            <tr>
              <td width="100%" class="menubg"  dir="rtl" align="center" height="105">  <a href="<-BlogUrl->">صفحه نخست</a> <br>
<a href="<-BlogArchiveLink->">آرشیو وبلاگ</a><br>
  <a href="<-BlogProfileLink->">پروفایل مدیر وبلاگ</a><br><a href="/posts/">عناوین مطالب وبلاگ<br><a href="mailto:<-BlogEmail->">پست الکترونیک</a><br>
  </td>
            </tr>
            <tr>
              <td width="100%" height="30" class="menud">
            </td>
            </tr>
            <tr>
              <td width="100%" class="menuu" height="57">
<p align="center"><b><font color="#FFFFFF">درباره ی ما</font></b></td>
            </tr>
            <tr>
              <td width="100%" class="menubg" height="51">
              <div align="center">
                <center>
                <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="82%">
                  <tr>
                    <td width="100%" dir="rtl"> <center><blogprofile>
  <blogphoto>
  <img src="<-BlogPhotoLink->">
  </blogphoto>
  <br>
 <-BlogAbout-> </blogprofile></center></td>
                  </tr>
                </table>
                </center>
              </div>
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td width="100%" height="30" class="menud">
             </td>
            </tr>
            <tr>
              <td width="100%" class="menuu" height="57">
<p align="center"><b><font color="#FFFFFF">آرشیو مطالب</font></b></td>
            </tr>
            <tr>
              <td width="100%" class="menubg" dir="rtl" align="center" height="42"> <BlogArchive><A
href="<-ArchiveLink->"><span class="style19"><-ArchiveTitle-></span></A><br /></BlogArchive></td>
            </tr>
            <tr>
              <td width="100%" height="30" class="menud">
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td width="100%" class="menuu" height="57">
<p align="center"><font color="#FFFFFF"><b>آخرین مطالب</b></font></td>
            </tr>
            <tr>
              <td width="100%" class="menubg" height="21">
              <p align="center" dir="rtl">
 <MARQUEE style="text-align:center" onmouseover=this.stop() onmouseout=this.start()
 scrollAmount=1 scrollDelay=1 direction=up width=169 height=129><BlogPreviousItems items="20"><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a><br></BlogPreviousItems></MARQUEE></td>
            </tr>
            <tr>
              <td width="100%" height="30" class="menud">
            
            
            
            
             </td>
            </tr>
            <tr>
              <td width="100%" class="menuu" height="57">
  <BlogAuthorsBlock>
<p align="center"><font color="#FFFFFF"><b>نویسندگان</b></font></BlogAuthorsBlock></td>
            </tr>
            <tr>
              <td width="100%" class="menubg" height="21">
              <p align="center" dir="rtl">   <BlogAuthors><a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a><br></BlogAuthors>
</td>
            </tr>
            <tr>
              <td width="100%" height="30" class="menud">
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td width="100%" class="menuu" height="57">
<p align="center"><b><font color="#FFFFFF">پیوند های وبلاگ</font></b></td>
            </tr>
            <tr>
              <td width="100%" class="menubg" height="21">
              <div align="center">
                <center>
                <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="81%">
                  <tr>
                    <td width="100%" dir="rtl" align="center">  <BlogLinks><a target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a><br>
  </BlogLinks>
  <span lang="fa">
         <a href="http://www.flashgame.ir" target="_blank">بازی آنلاین</a><br>
<a href="http://www.noap.ir" target="_blank">طراحی سایت</a> <br>
              <a href="http://www.web-tools.ir" target="_blank" >قالب وبلاگ</a> </span></td>
                  </tr>
                </table>
                </center>
              </div>
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td width="100%" height="30" class="menud">
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td width="100%" class="menuu" height="57">
 <BlogLinkDumpBlock>
<p align="center"><b><font color="#FFFFFF">پیوند های روزانه</font></b></BlogLinkDumpBlock></td>
            </tr>
            <tr>
              <td width="100%" class="menubg" height="21">
              <div align="center">
                <center>
                <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="81%">
                  <tr>
                    <td width="100%" dir="rtl" align="center"> <BlogLinkDump><A title="<-LinkDescription->"
href="<-LinkUrl->"
target=_blank><span class="style13"><-LinkTitle-></span></A><br /></BlogLinkDump> <A onClick="OpenDailyLinks()" href="javascript:void(0)">
            <span class="style13">آرشیو پیوندهای روزانه</span></A></td>
                  </tr>
                </table>
                </center>
              </div>
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td width="100%" height="18" class="menud">
              </td>
            </tr>
              <tr>
                <td width="100%" height="57" class="menuu">
                  <p align="center"><font color="#FFFFFF"><b>امکانات</b></font></td>
              </tr>
              <tr>
              <td width="100%" height="17" class="menubg">
                <div align="center">
                  <center>
                  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="82%">
                    <tr>
                      <td width="100%" dir="rtl" align="center"> <br>
   <-BlogCustomHtml-><br />
 <span lang="en-us">Powered by
<a target="_blank" href="http://www.Blogfa.com">BLOGFA</a></span><br>Designed by
<a target="_blank" href="http://www.web-tools.ir">WEB-TOOLS.IR</a><br>
<a href="<-BlogXmlLink->">خروجی وبلاگ</a>

 <br />
<script type="text/javascript" src="http://www.noap.ir/blogskin/theme2.js"></script>
</td>
                    </tr>
                  </table>
                  </center>
                </div>
                </td>
              </tr>
              <tr>
              <td width="100%" height="18" class="menud">
              </td>
              </tr>
          </table>
          </td>
        </tr>
      </table>
      </td>
    </tr>
  </table>
  </center>
</div>
<div id="seo"> <h1><a target="_blank" href="http://www.parstheme.co" title="قالب وبلاگ" >قالب وبلاگ</a></h1> <h1><a target="_blank" href="http://yekgame.com" title="بازی آنلاین" >بازی آنلاین</a></h1> <h1><a target="_blank" href="http://www.farsiword.ir" title="دانلود" >دانلود</a></h1> <h1><a target="_blank" href="http://www.20soft.ir" title="دانلود" >دانلود</a></h1> <h1><a target="_blank" href="http://www.flashgame.ir" title="بازی آنلاین" >بازی آنلاین</a></h1> <h1><a target="_blank" href="http://www.fungame.ir" title="بازی آنلاین" >بازی آنلاین</a></h1> <h1><a target="_blank" href="http://www.newsfa.ir" title="نیوزفا - خبر" >نیوزفا - خبر</a></h1> <h1><a target="_blank" href="http://www.nikphoto.ir" title="عکس">عکس</a></h1> <h1><a target="_blank" href="http://www.noap.ir" title="طراحی سایت">طراحی سایت</a></h1> <h1><a target="_blank" href="http://www.setaredownload.ir" title="دانلود" >دانلود</a></h1> <h1><a target="_blank" href="http://www.web-tools.ir" title="قالب وبلاگ">قالب وبلاگ</a></h1> <h1><a target="_blank" href="http://www.parsiscript.ir" title="اسکریپت">اسکریپت</a></h1>
<script type=text/javascript>document.getElementById('s'+'e'+'o').style.display='none';</script></body>

</html>